وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

جستجوی مصوبات کمیسیون ها 
v
v
استناد قانونی
 • گسترش
  قانون نظام صنفی
  • گسترش
   فصل اول - تعاریف
   • ماده 1:تعریف نظام صنفی
   • گسترش
    ‌ماده 2-تعریف فرد صنفی
    • تبصره : تعریف قانون خاص
   • گسترش
    ماده3-تعریف واحدصنفی
    • تبصره 1 – تعریف واحدصنفی سیار
    •  تبصره 2 - تعریف اماکن واجد شرایط استقرار چند واحدصنفی
    • ‌ تبصره3 – تعریف واحدصنفی سیار 
   • ماده 4-تعریف صنف 
   • گسترش
    ماده 5-تعریف پروانه کسب
    • تبصره 1ماده 5-تعریف پروانه کسب موقت
    • تبصره 2ماده5-تعریف شرایط عدم تبدیل یاتمدیدپروانه کسب
   • ‌ماده 6-تعریف پروانه تخصصی وفنی
   • ماده7-تعریف اتحادیه
   • ‌ماده8-تعریف اتاق اصناف شهرستان
   • ماده9-تعریف اتاق اصناف  ایران
   • ماده10-تعریف کمیسیون نظارت
   • ‌ماده 11-تعریف هیات عالی نظارت
  • گسترش
   فصل دوم - فرد صنفی
   • گسترش
    ماده 12-تعریف صدورپروانه کسب
    • ‌تبصره1- حذفی 12/06/1392.
    • تبصره 2ماده 12-تعریف مهلت مقررجهت اعلام نظردستگاههای استعلام شونده برای صدورپروانه کسب
    • تبصره 3ماده 12-تعریف شرایط صدوربیش ازیک پروانه کسب برای هرفرد صنفی-مباشر
    • ‌تبصره 4ماده 12-تعریف اداره مشترک یک واحدصنفی توسط چندنفر
    • تبصره 5ماده 12-تعریف چگونگی ابطال پروانه کسب
   • گسترش
    ماده 13-تعریف چگونگی صدورپروانه کسب برای مشاغل تخصصی وفنی
    • تبصره ماده13-تعریف انواع مشاغل تخصصی وفنی توسط آیین نامه مربوطه
   • ‌ماده 14-تعریف چگونگی  پرداخت حق عضویت اتحادیه
   • گسترش
    ‌ماده 15-تکلیف افرادصنفی برای اعلام قیمت واحدکالایادستمزدخدمت با الصاق برچسب روی کالا،یانصب تابلودرمحل کسب یاحرفه 
    • ‌تبصره 1ماده 15-تعریف صورتحساب
    • ‌تبصره 2ماده 15-تعریف معافیت صورتحساب
    • ‌تبصره 3ماده15-تعریف صورتحساب
    • ‌تبصره4ماده 15-تعریف صورتحساب
   • ماده 16-تکلیف صاحبان اماکن عمومی جهت تهیه فهرست قیمت غذا وموادغذایی دربرگه های مخصوص برای ارایه به مشتری ونصب تابلوی مخصوص برای درج نرخ اغذیه وموادغذایی درمعرض دیدهمگان به تشخیص اتاق اصناف  وتصویب کمیسیون نظارت
   • گسترش
    ماده 17- تکلیف افرادصنفی برای رعایت قوانین ومقررات جاری کشورازجمله قوانین ومقررات صنفی،انتظامی،بهداشتی،ایمنی،حفاظت فنی وزیبا سازی محیط کارودستورالعمل های نرخ گذاری کالاهاوخدمات، ابلاغی ازسوی مراجع قانونی ذی ربط
    • ‌تبصره 1ماده 17-تکلیف افرادصنفی مبنی برمعرفی اشخاصی که برای انجام دادن خدمات به منازل واماکن مراجعه می کنند به اتحادیه، به منظورصدور کارت شناسایی عکس دارجهت آنان بادرج تخصص مربوطه با اخذ نظرنیروی انتظامی پیش ازبه کارگیری اشخاص مذکور
    • ‌تبصره 2ماده 17-برخورد با افرادصنفی درمواقع تبلیغات برخلاف واقع درباره محصولات،کالاهایاخدمات
    • تبصره 3ماده 17-ممنوعیت انتشارآگهی تبلیغاتی به هرطریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب وجریمه نقدی آن وهمچنین مکلف بودن رسانه های گروهی،چاپخانه هاوموسسات تولیدمحصولات چندرسانه ای مبنی برمطالبه پروانه کسب متقاضی قبل ازقبول سفارش تولیدیا نشرهرگونه آگهی تبلیغاتی
   • گسترش
    ماده 18-نحوه واگذاری محل کسب به دیگری توسط دارنده پروانه کسب
    • تبصره ماده 18-درخواست صاحب پروانه مبنی برتغییرپروانه کسب به حرفه ای دیگر
   • ماده 19-نحوه اداره یا انتقال واحد صنفی هنگام محجورشدن دارنده پروانه کسب
   • ماده 20- چگونگی اخذ پروانه کسب برای واحد صنفی که صاحب پروانه کسب فوت شده و نحوه اعتبار پروانه متوفی
  • گسترش
   فصل سوم - اتحادیه‌ها
   • گسترش
    ماده 21- تعریف تشکیل اتحادیه
    • تبصره 1ماده 21-ثبت ورسمیت یافتن اتحادیه وتهیه اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی
    • ‌تبصره2ماده 21-حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه درکشور
    • تبصره3ماده 21-ادغام اتحادیه های صنفی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش  آنها کمترازنصاب های تعیین شده می باشد
    • تبصره 4 ماده 21-آیین نامه چگونگی شیوه اداره امورواحدهای صنفی شهرهایابخش های هرشهرستان
    • تبصره5ماده 21-چگونگی تشکیل اتحادیه دریک شهرستان با تعدادواحدهای صنفی کمترازنصاب مقرر
    • ‌تبصره 6ماده 21-چگونگی تشکیل اتحادیه استانی
    • تبصره 7ماده 21- آیین نامه چگونگی تشکیل اتحادیه کشوری
   • گسترش
    ماده 22 – تعداداعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی،مدت مسئولیت هیات مدیره و عدم عضویت بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب،مقدمات برگزاری انتخابات ، حد نصاب حضور اعضا ء در انتخابات
    • تبصره1ماده22
    • تبصره2ماده 22
    • تبصره3 ماده22
    • تبصره 4 ماده22
    • ‌تیصره 5ماده22-حقوق وتکالیف افرادمنصوب یاجایگزین درهیات مدیرهاتحادیه ها
    • تبصره 6ماده22-شرایط داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها،اتاق اصناف شهرستان وایران ودستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری درانتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی
   • گسترش
    ماده 22مکرر-شرایط داوطلبان عضویت درهیات مدیره اتحادیه های صنفی
    • تبصره 1ماده 22مکرر- کمیته بررسی شرایط داوطلبان عضویت درهیات مدیره اتحادیه های صنفی(اعضاکمیته وچگونگی بررسی شرایط داوطلبان وتصمیم گیری درآن)
    • تبصره 2ماده 22مکرر-چگونگی بررسی مجددشرایط افراد ردصلاحیت شده توسط کمیته بررسی شرایط داوطلبان عضویت درهیات مدیره اتحادیه های صنفی
   • گسترش
    ماده 23 -چگونگی تعیین سمت اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی وانتخاب بازرس اتحادیه وآیین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس
    • تبصره1
    • تبصره2
    • تبصره3
   • ماده 24-مدیر اجرایی اتحادیه
   • ‌ماده25 وتبصره ذیل آن-چگونگی تشکیل اتاق استانی
   • گسترش
    ماده26 وتبصره های2و1آن-چگونگی روندصدورپروانه کسب وعدم صدور آن 
    • تبصره1
    • ‌تبصره2
    • تبصره 3ماده 26-چگونگی صدورپروانه کسب برای صنوفی که تعدادآنهابه حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یافاقداتحادیه اند
    • ‌تبصره 4ماده 26-وضعیت واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یامزاحم نقل مکان داده می شوند
   • گسترش
    ماده 27- چگونگی پلمپ واحد های صنفی فاقدپروانه کسب ومجازات کسانی که پلمپ محل های تعطیل شده رابشکنند
    • ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
    • ‌تبصره3
    • تبصره4
    • تبصره5
   • گسترش
    ‌ماده 28-موارد تعطیل نمودن واحد های صنفی دارای پروانه کسب  
    • ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
    • ‌تبصره3
    • تبصره4
   • گسترش
    ماده 29-وصول مالیات،عوارض وهزینه خدمات وزارتخانه ها،شهرداری هاوسازمانهای وابسته به دولت توسط اتحادیه ها
    • تبصره
   • گسترش
    ‌ماده 30-چگونگی وظایف واختیارات اتحادیه های صنفی
    • تبصره1ماده 30
    • تبصره2ماده 30
    • ‌تبصره 3ماده30 – چگونگی رسیدگی به اختلاف ما بین افراد صنفی واتحادیه
   • گسترش
    ‌ماده 31 -منابع مالی اتحادیه های صنفی وآیین نامه اجرایی آن وواریزبیست درصدازمبالغ دریافتی به حساب اتاق اصناف شهرستان به غیرازمبالغی که جهت تهیه ساختمان وبرگزاری دوره های آموزشی درقالب کمک های دریافتی ازاعضا اخذ می گردد
    • تبصره1
    • تبصره2
  • گسترش
     فصل چهارم - اتاق اصناف شهرستان
   • گسترش
    ماده32 وتبصره های1و2آن- تعریف اتاق اصناف شهرستان
    • تبصره1
    • تبصره2
   • ماده 33- تعداداعضای هیات رییسه اتاق شهرستان وچگونگی ترکیب آنها
   • گسترش
     ماده 34-چگونگی رسمیت یافتن جلسات اتاق اصناف شهرستانها ومعتبربودن تصمیمات آن
    • ‌تبصره -مدت ماموریت نماینده هراتحادیه دراتاق اصناف شهرستان
   •  ماده 35- عمرقانونی هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان
   • ‌ماده 36-آیین نامه انتخابات ووظایف هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان،طرزتشکیل جلسات وتعدادکمیسیون های اتاق وسایرمقررات مربوط به اداره اتاق ها وحق الزحمه خدمات آنها
   • گسترش
    ماده 37
    • ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
    • ‌تبصره3
   •  ماده 37مکرر-منابع مالی اتاق اصناف شهرستان وآیین نامه اجرایی آن
   • ‌  ماده 38-درمواقعی که مسولیت صدور پروانه کسب به طورموقت به اتاق اصناف شهرستان محول می شود
   • ‌ماده 39-وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان
   • ماده 40- تکلیف مسئولان اتاق اصناف شهرستان ها واتحادیه ها درفراهم نمودن تسهیلات لازم برای انجام دادن وظایف کمیسون بازرسی
  • گسترش
   فصل پنجم - اتاق اصناف ايران
   • ماده 41- فلسفه تشکیل اتاق اصناف ایران
   • گسترش
    ماده 42 وتبصره های ذیل آن- شامل چگونگی ترکیب وتعداد اعضای اتاق اصناف ایران،تعدادنمایندگان ونحوه انتخاب آنان،تعیین هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران،وضعیت رییس اتاق اصناف مرکزاستان دراتاق اصناف ایران
    • ‌تبصره1
    • تبصره2
    • تبصره3
    • تبصره4
   • گسترش
    ماده 43 - شامل چگونگی ترکیب وتعداداعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران،مدت مسئولیت هیات رییسه وداشتن سابقه یک دوره عضویت درهیات رییسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف شهرستان از شروط انتخاب آنان وآیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت وبرگزاری انتخابات هیات رییسه
    • ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
   • ماده 44-چگونگی انتخابات داخلی هیات رییسه اتاق اصناف ایران وجلسات ادواری آن
   • گسترش
     ماده 45- شامل وظایف واختیارات اتاق اصناف ایران وآیین نامه اجرایی تبصره4مبنی برشرح وظایف،نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی موضوع این تبصره
    • تبصره1
    • تبصره2
    • تبصره3
    • تبصره4
   • ‌ ماده46- درخصوص تهیه آیین نامه اجرایی شیوه اداره،مصارف وجوه اتاق اصناف ایران وبازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی ازعضویت اعضادراتاق
   • ماده 47 –شامل منابع مالی اتاق اصناف ایران وآیین نامه اجرایی میزان ونحوه دریافت منابع مالی 
  • گسترش
   فصل ششم - کمیسیون نظارت
   • گسترش
    ماده 48-چگونگی تشکیل کمیسیون نظارت درمرکز استان ها وشهرستان های تابعه آن
    • ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
    • تبصره3
   • گسترش
    ماده 49–وظایف واختیارات کمیسیون نظارت
    • گسترش
     ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
   • گسترش
    ماده 50- درموردمسئولیت رییس کمیسیون نظارت مرکزاستان مبنی برایجادهماهنگی وهمکاری لازم بین کمیسیون های نظارت،اتحادیه ها واتاق های اصناف استان باتشکیل جلسات وگردهمایی هاواتخاذ تدابیرلازم
    • درخواست افزایش قیمت صنف آرایشگران
   • گسترش
     ماده 51-مکلف بودن کمیسون نظارت درتعیین نرخ کالاهاوخدمات عمومی وانحصاری وکالاهای اساسی یارانه ای وضروری براساس دستورالعمل قیمت گذاری هیات عالی نظارت واعلام آن به اتاق اصناف
    • افزایش قیمت رسته صنفی خیاطی
    • درخواست افزایش قیمت اتحادیه مکانیک
    • درخواست افزایش قیمت رسته های مربوط به لوازم خانگی
   • ماده 52 -موظف بودن کمیسیون نظارت مبنی برتعیین بازرسان وناظران ازبین معتمدان خود به منظورنظارت برواحد های صنفی
  • گسترش
   فصل هفتم - هیأت عالی نظارت
   • گسترش
    ماده 53 – ترکیب هیات عالی نظارت،چگونگی رسمیت یافتن جلسات آن
    • ‌تبصره1
    • ‌تبصره2
    • ‌تبصره3
   • ‌ ماده 54- درخصوص وظایف دبیرخانه هیات عالی نظارت وتهیه آیین نامه چگونگی تشکیلات اداری ،امورمالی ونحوه اداره دبیرخانه هیات عالی نظارت
   • ‌ماده 55- وظایف واختیارات هیات عالی نظارت
   • ماده 56-تفویض قسمتی ازاختیارات هیات عالی نظارت به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها
  • گسترش
   فصل هشتم - تخلفات و جریمه‌ها
   • ‌ماده 57- تخلف صنفی گرانفروشی
   • گسترش
    ماده58- تخلف صنفی کم فروشی
    • تبصره - تخلف صنفی عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) 
   • گسترش
    ماده 59- تخلف صنفی تقلب
    • تبصره 1- استرداد کالای مورد تقلب 
    • تبصره2- مجازات عمل متقلبانه ‌
    • تبصره3-عرضه کالا بدون علامت استاندارد و تایید موسسه استاندارد 
    • تبصره 4- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته
   • گسترش
    ماده60- تخلف صنفی  احتکار
    • تبصره 1-عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه توسط واحد های صنفی به اتحادیه 
    • تبصره 2 – تهیه آئین نامه اجرایی شرایط اعلام موجودی کالا
   • ماده 61- تخلف صنفی عرضه خارج از شبکه 
   • ماده 62 - تخلف صنفی عرضه وفروش کالای قاچاق و تهیه آئین نامه اجرایی حق کشف
   • ماده 63-تخلف صنفی عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع
   • ‌ماده64- تخلف صنفی فروش اجباری: 
   • ماده 65- تخلف صنفی عدم درج قیمت‌
   • ماده66- تخلف صنفی عدم صدور صورتحساب
   • گسترش
    ماده67- وارد کردن خسارت به اشخاص 
    • تبصره - نگهداری نسخه ای از فاکتور در واحد صنفی
   • ماده 68- عدم رعایت مواد (16)و(17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده 37 قانون
   • ماده69- ممنوعیت فروش کالا از طریق قرعه کشی
   • ماده 70و تبصره آن- فروش فوق العاده یا اقساطی وآئین نامه اجرایی آن
   • ماده 71- صندوق مکانیزه فروش و آئین نامه اجرایی آن
   • گسترش
    ماده 72- شکایت خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان وناظران
    • تبصره 1 – صدور رای در مورد تخلفات قانون نظام صنفی 
    • تبصره 2 – صدور رای در مورد تخلفات قانون نظام صنفی 
    • تبصره3 ماده 72- ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ ، تشکیل جلسات، واخواهی توسط سازمان تعزیرات
    • تبصره 4 ماده 72- نمایندگان نزدیکترین شهرستان برای حضور در هیات های تخلفات
    • تبصره 5 ماده 72- شهرستان همجوار مسئول رسیدگی به تخلفات
    • تبصره 6 ماده 72- مسئولیت هماهنگی ورسیدگی به تخلفات هیات ها و تهیه دستورالعمل های اجرایی و مالی 
    • تبصره7 ماده 72- درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی و منظور نمودن آن در بودجه های سنواتی 
    • تبصره 8 ماده 72- اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات قابل رسیدگی در دیوان عدالت 
   • ماده 72 مکرر- دستگاه های ذیربط برای همکاری با سازمان تعزیرات در اجرای احکام تخلفات قانون
   • ماده73- رسیدگی به تخلفات تابع قانون نظام صنفی و لغو قوانین مغایر
   • ماده74- تعدیل میزان جریمه های نقدی 
  • گسترش
   فصل نهم - سایر مقررات 
   • گسترش
    ماده 75- تعیین مبالغی برای خدمات اعضای هیات مدیره 
    • تبصره  - شمول قانون تامین اجتماعی برای هیات رئیسه اتحادیه ها و اتاق اصناف
   • ماده 76- امین بودن اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان وایران‌ نسبت به وجوه و اموال سازمان های صنفی
   • ماده 77- تشکیل اتحادیه استانی وشهرستانی فرش دستباف حمایت از بافندگان فرش دستباف  و حرف مشابه
   • گسترش
    ماده 79- صدور پروانه کسب برای جانبازان،آزادگان و اعضای خانواده شهداء وآئین نامه اجرایی آن
    • تبصره1– صدور پروانه کسب برای یکبار برای افراد موضوع ماده 79
    • تبصره 2‌-اعطای تسهیلات و امکانات همسان به افراد موضوع ماده 79
    • تبصره3- نداشتن شغل برای افراد موضوع ماده 79
    • تبصره 4-پروانه کسب معوض برای افراد موضوع 79
   • ماده 80- بلامانع بودن صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی
   • ماده 81- همکاری نیروی انتظامی با سازمان های صنفی وآئین نامه اجرایی آن
   • ماده 82- چگونگی تغییر نوع فعالیت با کسب نظر مالک
   • ماده 83- تخریب محل های کسب و پیشنهاد معوض از سوی شهرداری
   • ماده 84- حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی
   • ماده 85-برگزاری روز بازارها جمعی واحدها یا افراد صنفی‌
   • ماده 86- فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای
   • ماده 87 وتبصره آن- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) و  تهیه آئین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت ها
   • ماده 88- تهیه آئین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور
   • ماده 89- پروانه کسب برای واردکنندگان کالا‌
   • ماده 90- واگذاری برخی فعالیت ها توسط وزارت خانه ها،موسسات و...  به اشخاص حقیقی یا حقوقی ودر نتیجه مشمول بودن قانون نظام صنفی بر فعایت آن ها 
   • گسترش
    ماده 91 - دریافت پروانه کسب علاوه بر مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس
    • تبصره1
    • تبصره 2 - صدور پروانه کسب برای واحدهای مستقر در میادین میوه وتره بار،پایانه ها ی مسافربری ، فرودگاهی ، ایستگاه های راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی 
   • ماده 92- شکایت هریک از کارکنان به سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه
   • ماده 93- چگونگی انحلال اتاق اصناف شهرستان واتاق اصناف ایران‌
   • ماده 94- تهیه آئین نامه موضوع ماده(29)،بند(ی)،ماده 30 و تبصره 3 ماده37 ‌ (کارمزد وصول مالیات وعوارض هزینه خدمات)
   • ماده95- ارائه گزارش عملکرد سالیانه قانون نظام صنفی به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌
   • ماده95مکرر1-رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق
   • ماده 95مکرر2-رسیدگی به تخلفات صنفی
   • ماده 96- لغو قوانین مغایر وبلاثر‌
   • ماده78-تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیر نفتی
 • گسترش
  آیین نامه ها
  • گسترش
   آيين ‏نامه اجرايي نحوه صدور و تمدید پروانه کسب  
   • ماده2- مراحل صدور پروانه كسب
   • ماده 3 - شرايط لازم برای صدور پروانه کسب
   • ماده 1- تعاريف
   • ماده4-وسائط نقلیه
   • ماده 5- شرایط صدورپروانه کسب فروشگاه های بزرگ چند منظوره وبزرگ زنجیره ای
   • ماده 6 و تبصره آن- شرايط واحدهای صنفی تحت پوشش فرانشیز
   • ماده 7- شرايط صدور پروانه کسب برای مجتمع ویا کارگاه قالی بافی
   • ماده 8- شرايط صدور پروانه کسب برای مجتمع ویا کارگاه قالی بافی
   • ماده 9-  شرايط تمديد پروانه كسب
   • گسترش
    ماده 10- رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب
    • تبصره1- محجور بودن مالک یاورثه 
    •  تبصره2- ورثه صغیروکبیر
   • گسترش
    ماده 11-ضوابط داخلی اتحادیه ها
    • تبصره1- ضوابط خاص داخلي اتحاديه های کشوری
   • ماده 12- درصورت فسخ یا انقضاء قرارداد فرانشیز
   • گسترش
     ماده 13- پروانه کسب اشخاص حقوقی
    • تبصره1- رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي في‏مابين شركاء
   • گسترش
    ماده 14- دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز از جمله احكام تجارت و كسب و كار
    • تبصره - معافیت از آموزش 
   • گسترش
    ماده 15- فوت صاحب پروانه کسب
    • تبصره1- محجور بودن مالک یاورثه
    • ‌تبصره2- ورثه صغیروکبیر
   • گسترش
    ماده16-ارائه نسخه المثنی
    • تبصره- تهيه الگو انواع پروانه كسب 
   • گسترش
    ماده 17- پياده سازي پنجره واحد و تسهيل فرايند صدور پروانه كسب
    • تبصره
   • ماده 18- شرایط صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد  صنفی
   • ماده 19- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و برگزاری انتخابات اتحاديه ‏هاي كشوري 
   • ماده1- تعاریف
   • ماده2- شناسائی صنوف موضوع تبصره 7ماده 21 برای تشکیل اتحادیه کشوری توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت
   • ماده 3- برگزاری انتخابات وتشکیل اتحادیه کشوری با موافقت وتایید وزیرصنعت، معدن وتجارت
   • گسترش
    ماده 4 - داشتن پروانه کسب دائم يا موقت وداشتن یک حق رای برای انتخابات
    • تبصره
   • گسترش
    ماده 5 - شرايط داوطلبان(هيات مديره و بازرسان) برای اتحادیه های کشوری 
    • تبصره - تعریف پروانه كسب معتبر 
   • گسترش
    ماده 6- هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحادیه کشوری 
    • تبصره1- محل استقرار هيات اجرائي انتخابات اتحادیه کشوری ومحل اخذ رای
    •  تبصره2- فراخوان ثبت نام برای انتخابات اتحادیه کشوری
   • گسترش
    ماده7- تکمیل پرسشنامه توسط داوطلبان برای انتخابات اتحادیه کشوری
    • تبصره1- ممنوعیت عضویت  بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب درهیات مدیره اتحادیه کشوری 
    •  تبصره2- منع یا ممنوعیت از داوطلبی در اولین انتخابات بعدی اتحادیه کشوری
    • تبصره3- ممنوعیت داوطلبی ویا ارائه استعفاء 
   • ماده8- دستوربرگزاری انتخابات اتحادیه کشوری که قبلا تشکیل شده اند
   • ماده9- فراخوان ثبت نام در سراسرکشوربرای تشکیل اتحادیه کشوری
   • ماده10- تمدید ثبت نام وارسال فهرست به کمیته تطبیق برای انتخابات اتحادیه کشوری
   • گسترش
    ماده11- تشکیل کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان برای انتخابات اتحادیه کشوری
    • تبصره 1- وظیفه کمیته تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در اتحادیه های کشوری
    • تبصره 2 - همکاری روسای سازمان های صنعت ، معدن وتجارت در برگزاری انتخابات اتحادیه کشوری
   • گسترش
    ماده12- استعلام کمیته واعلام نظر مراجع استعلام شونده درخصوص داوطلبان اتحادیه های کشوری
    • تبصره1
    • تبصره2
   • ماده13- آماده برای برگزاری انتخابات با توجه به تکمیل شدن تعداد داوطلبان اتحادیه های کشوری
   • گسترش
    ماده14  - فراخوان برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری ونحوه آن 
    • تبصره
   • گسترش
    ماده 15- تهیه فهرست اعضای دارای پروانه کسب توسط هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های کشوری
    • تبصره 1
    • تبصره 2 
   • گسترش
    ماده 16- وظایف هیات اجرایی درروز برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری
    • تبصره ذیل ردیف 6
    • تبصره ذیل ردیف 7
   • ماده 17- نحوه و کیفیت شمارش آراء در انتخابات اتحادیه های کشوری
   • ماده18- حدنصاب اعضاء شرکت کننده  برای رسمیت یافتن انتخابات اتحادیه های کشوری
   • ماده19- تحویل اعتبارنامه وتعیین سمت منتخبین اتحادیه های کشوری
   • ماده20: رسیدگی به شکایات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری
   • گسترش
    ماده21- اسقاط شرایط اعضای هیات مدیره اتحادیه های کشوری
    • تبصره 
   •  ماده 22- محل استقرار اتحاديه كشوري 
   • گسترش
    ماده23- وظایف واختیارات اتحادیه های کشوری
    • تبصره ذیل ردیف ب 
    • تبصره ذیل ردیف ز 
    • تبصره ذیل ردیف ی
   • ماده 24- منابع مالي اتحاديه هاي كشوري 
   • ماده 25- مسئولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه های کشوری 
   • ماده26-  در صورت عزل ، فوت و.... اعضای  هیات مدیره  اتحادیه های کشوری و نحوه تعیین اعضای جایگزین
   • ماده 27- تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری
  • گسترش
   آئین ‏نامه منابع مالي اتحاديه ‏هاي صنفي
   • ماده 1- منابع مالی اتحادیه های صنفی
   • ماده 2- حق عضویت افراد صنفي و تبصره های آن
   • ماده 3- حق عضويت متقاضيان داراي پروانه كسب دائم و موقت
   • ماده 4- حق عضويت واحدهاي صنفي مستقر در روستاها
   • ماده 5- حق عضویت اعضاي اصلي هيات مديره اتحاديه‏ هاي صنفي
   • ماده 6- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف و تبصره آن
   • ماده 7- کمکهای دریافتی اتحاديه‏ هاي صنفي و تبصره های آن
   • ماده 8-  کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های وابسته به دولت
   • ماده 9- تعیین درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب و تبصره های آن
   • ماده 10- تکلیف اتحادیه درباره درآمدهاي مالی و تبصره های آن
   • ماده 11- نصب لیست وجوه دریافتی کلیه خدمات در معرض دید مراجعین
   • ماده 12- تکلیف اتحادیه ها در قبال اتاق اصناف در مورد وجوه دریافتی
   • ماده 13- تنظيم ترازنامه سالانه
   • ماده 14- وظیفه کمیسیون نظارت بر ميزان و نحوه وصول درآمدها و هزينه‏ هاي اتحاديه­ هاي صنفي
   • ماده 15- رعایت آیین نامه صدور و تمديد پروانه كسب توسط دستگاه ها
   • ماده 16- تکلیف اتحادیه ها در قبال امور پژوهشی، علمی و دوره های آموزشی
   • ماده 17- لغو آیین نامه قبلی
  • آیین نامه اجرایی انتخاب  هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها 
  • گسترش
   آیین نامه ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان، وظائف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات
   • ماده 1- تعاریف
   • ماده 2- انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان
   • ماده 3- زمان برگزاری انتخابات
   • ماده 4- هيات اجرايي برگزاري انتخابات و تبصره های آن
   • ماده 5- فراخوان ثبت نام و تبصره های آن
   • ماده 6- فراخوان برگزاري انتخابات و تبصره های آن
   • ماده 7- وظايف هيات اجرايي در برگزاري انتخابات و تبصره های آن
   • ماده 8- نحوه و كيفيت شمارش آراء
   • ماده 9- اعضای هيات رييسه و تبصره های آن
   • ماده 10- تکلیف رئیس کمیسیون نظارت در صورت فوت، بیماری، استعفاء، حجر یا عزل عضو و يا اعضاي هیات رییسه و تبصره آن
   • ماده 11- رسيدگي به شكايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات
   • ماده 12- طرز تشکیل جلسات
   • ماده 13- وظايف مشترك هيات رئیسه
   • ماده 14- وظايف هر یک از اعضاي هيات رییسه و تبصره آن
   • ماده 15- اجلاس اتاق از روسای اتحادیه‏ ها
   • ماده 16- طرز تشکیل جلسات و تبصره آن
   • ماده 17- وظايف و اختيارات اجلاس اتاق
   • ماده 18- طرز تشکیل کمیسیون‏هاي اتاق، وظايف و اختيارات آن و تبصره آن
   • ماده 19- طرز تشکیل جلسات كميسيون­ها و تبصره آن
   • ماده 20- وظايف و اختیارات مشترك كميسيون‏ها
   • ماده21 - وظايف کمیسیون‏هاي اتاق و تبصره های آن
   • ماده 22- برگزاری انتخابات الكترونيكي
   • ماده 23- برگزاری جلسه معارفه داوطلبان
   • ماده24– مراحل رسیدگی به غيبت اعضا
   • ماده25- مراحل رسیدگی به استعفا اعضا
   • ماده 26- دبیر اجرائی اتاق
   • ماده 27- کارشناسان اتاق
   • ماده 28- چگونگی استخدام و انتصاب مسئولان و مشاورين اتاق اصناف
   • ماده 29- حق الجلسه اعضا کمیسیو‏ن‏ها و مشاوران
   • ماده 30- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آيين نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف شهرستان ها
   • ماده 1- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان
   • ماده 2- حسابهای اتاق اصناف شهرستان و تبصره آن
   • ماده 3- زمان پيگيري وصول کلیه درآمدها
   • ماده 4- ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي
   • ماده 5- وجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانكي مربوط به سپرده
   • ماده 6- طریقه ثبت صورت هاي مالي
   • ماده 7- معافیت از مالیات درآمدهای اتاق اصناف شهرستان ها
   • ماده 8- تکلیف اتاق اصناف شهرستان جهت ارتقا توانمندي هاي علمي و مهارت هاي تخصصي
   • ماده 9- تاریخ تصویب آيين­ نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف شهرستان ها
  • گسترش
   دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‏های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها
   • ماده 1- تعاريف
   • ماده 2-  نحوه تشکیل و وظایف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان و تبصره آن
   • ماده 3 – شرایط بکارگیری مدير واحد بازرسی و نظارت و بازرسان و تبصره های آن
   • ماده 4- وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت
   • ماده5- نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی
   • ماده 6- نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حکومتی و تبصره آن
   • ماده 7- چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان­ها و تبصره آن
   • ماده 8- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق­ها و تبصره آن
   • ماده 9- منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت و تبصره آن
   • ماده 10- دوره­های آموزشی ویژه بازرسان
   • ماده 11- رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی
   • ماده 9- تاریخ تصویب دستورالعمل
  • گسترش
    دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان‏ ها در اتاق اصناف ایران
   • ماده 1- تعاریف
   • ماده 2- تعداد نمايندگان اتاق اصناف استان‏ها و تبصره های آن
   • ماده 3- هیات اجرائی برگزاری انتخابات و تبصره آن
   • ماده 4- زمان برگزاری انتخابات
   • ماده 5- فراخوان ثبت نام و تبصره های آن
   • ماده 6- فراخوان انتخابات و تبصره آن
   • ماده 7- حد نصاب لازم جهت انتخابات نمایندگان در دور اول
   • ماده 8- وظايف هيات اجرائي در روز برگزاري انتخابات و تبصره آن
   • ماده 9 - نحوه شمارش آرا
   • ماده 10- رسيدگي به شكايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات
   • ماده 11- در صورت عدم وصول و يا رد شكايت در موعد مقرر
   • ماده 12- در صورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضاء هيات اجرائي
   • ماده 13- درصورت عدم حضور هر يك از اعضا هيات اجرائي
   • ماده 14- لغو دستورالعمل قبلی
  • گسترش
   آیین‌نامه اجرائی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و  منابع مالی کمیسیون¬های تخصصی اتاق اصناف ایران
   • ماده 1- تعاريف
   • ماده 2- وظايف و اختيارات مشترك کمیسیون­ها و تبصره های آن
   • ماده 3- شرايط داوطلبان
   • ماده 4- برگزاری انتخابات
   • ماده 5- هيات اجرائی در اتاق ايران و تبصره آن
   • ماده 6- اعضاء کمیسیون­ها 
   • ماده 7- روش های فراخوان ثبت نام داوطلبان
   • ماده 8- مدارک جهت ثبت نام و تبصره آن
   • ماده 9- تکلیف هیات اجرائی
   • ماده10- روش های فراخوان انتخابات
   • ماده11- وظايف هيات اجرائي استان­ها در روز برگزاري انتخابات
   • ماده12- نحوه و كيفيت شمارش آرا
   • ماده 13- انتخابات مرحله دوم
   • ماده 14- درصورت به حد نصاب نرسیدن نمايندگان شرکت کننده در انتخابات
   • ماده 15- رعايت مفاد اخذ راي
   • ماده 16- وظیفه نظارت بر حسن برگزاري انتخابات
   • ماده17- وظیفه هيات اجرائي جهت انجام تبليغات انتخاباتي
   • ماده18- طرز تشکیل جلسات كميسيون­ها
   • ماده19- درصورت استعفاء، فوت، بيماري، حَجر يا غيبت غيرموجه هر یک از اعضای کمیسیون­ها
   • ماده20- منابع مالی و پرداخت هزینه کمیسیون­ها
   • ماده 21- نظارت بر روند برگزاری انتخابات
   • ماده 22- تاریخ تصویب آیين نامه
  • میزان و نحوه دریافت منابع مالي اتاق اصناف ایران
  • گسترش
   آیین‌نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان‏ ها
   • ماده 1 - تعاریف
   • ماده 2- تشكيلات اداري و تبصره آن
   • ماده 3- نیروی انسانی و تبصره آن
   • ماده 4- امور مالي و تبصره آن
   • ماده 5- ارتقا مهارت­هاي علمي و بهره ‏وري و تبصره آن
   • ماده 6- وظایف و اختیارات دبیرخانه کمیسیون
   • ماده 7- تاریخ تصویب آیين نامه
  • گسترش
   آیين‏ نامه اجرايي نحوه صدور و تمدیدپروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا
   • ماده 1- تعاريف
   • ماده2- تسهیلات دریافت پروانه کسب
   • ماده 3- مراحل صدور پروانه كسب و تبصره های آن
   • ماده4- شرايط صدور پروانه کسب و تبصره های آن
   • ماده 5- وسائط نقلیه و تبصره آن
   • ماده 6- پروانه کسب فروشگاه­هاي بزرگ چندمنظوره و زنجيره‏اي و تبصره آن
   • ماده 7- شرايط صدور پروانه کسب برای مجتمع ویا کارگاه قالی بافی
   • ماده 8-شرايط تمديد پروانه كسب
   • ماده 9- رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب
   • ماده10-تسهيلات در نظر گرفته شده در اين آیين­ نامه
   • ماده 11- تغيير مكان واحد صنفي افراد موضوع اين آیین­ نامه
   • ماده12- پروانه کسب اشخاص حقوقی و تبصره آن
   • ماده 13- در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه کسب
   • ماده 14-پروانه کسب فروشگاه­های مجازی و شرکت­های بازاریابی شبکه­ ای
   • ماده 15- عدم حضور در دوره‏ های آموزشی افراد با بيش از هفتاد سال سن یا جانبازانی به دلیل ناتوانایی جسمی
   • ماده 16- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آيين‏ نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي
   • ماده 1 - تعاریف
   • ماده2-شرايط انتخاب‏ كنندگان و تبصره آن
   • گسترش
    ماده 3 - شرايط انتخاب شوندگان
    • تبصره ذیل ردیف 9 ماده 3- تعریف پروانه كسب معتبر 
   • ماده 4- هيات اجرايي برگزاري انتخابات
   • ماده5- محل استقرار هيات اجرايي انتخابات اتحادیه های صنفی
   • گسترش
    ماده6 - دستور برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی توسط کمیسیون نظارت 
    • تبصره 1 - فراخوان ثبت نام
    • تبصره 2 - ثبت نام داوطلبان انتخابات اتحادیه های صنفی وتکمیل پرسشنامه توسط آنان 
    • تبصره3- ممنوعیت عضویت بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب 
    • تبصره4- ممنوعیت داوطلبی در انتخابات بعدی برای افراد معزول و اعضای مستعفی
    • تبصره5- چگونگی داوطلبی کارمندان سازمان های صنفی واتحادیه ها ودستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری 
   • گسترش
    ماده7- حد نصاب کاندیداها و ارسال فهرست آنان به کمیته برای انتخابات اتحادیه های صنفی
    • تبصره -چگونگی ادغام اتحادیه درصورت کمتر از حدنصاب بودن داوطلبان
   • گسترش
    ماده8-اعضای کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان 
    • تبصره1 - وظیفه کمیته تطبیق شرایط داوطلبان 
    • تبصره2-مسئولیت نماینده وزیر در کمیته تطبیق شرایط داوطلبان 
    • تبصره3- ممنوعیت انتصاب اعضای هیات اجرایی درکمیته تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی
   • گسترش
    ماده9- استعلام کمیته تطبیق شرایط اتحادیه های صنفی
    • تبصره1-وظیفه کمیته تطبیق شرایط اتحادیه های صنفی درمورد استعلام ها
    • تبصره2- چگونگی نحوه رد صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها ونحوه رسیدگی به اعتراض آن ها درمورد رد صلاحیت
   • ماده 10- کم بودن تعداد داوطلبان از حد نصاب تعیین شده برای برگزاری انتخابات وادغام اتحادیه
   • ماده11-فراخوان  برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی - روش های مجاز انجام آن (تبصره)
   • گسترش
    ماده12- در اختیار قرار دادن فهرست اعضاء توسط اتحادیه به هیات اجرایی برای برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی
    • تبصره -  تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات اتحادیه های صنفی
   • گسترش
    ماده13-وظایف هیات اجرایی درروز برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی
    •  تبصره ذیل ردیف6 – ممنوعیت رای دادن با وکالت در انتخابات اتحادیه های صنفی
    • تبصره ذیل ردیف 7- توقف انتخابات اتحادیه های صنفی به دلیل تنش، عدم امنیت و........
    • تبصره ذیل ردیف 9- وظایف ناظران مستقر درشعب فرعی انتخابات اتحادیه های صنفی
   • ماده14- نحوه و کیفیت شمارش آراء در انتخابات اتحادیه های صنفی
   • ماده 15- حدنصاب اعضای شرکت کننده در انتخابات اتحادیه های صنفی ودر صورت عدم دستیابی به حد نصاب ادغام اتحادیه
   • ماده16-تحویل اعتبارنامه و تعیین سمت اعضای منتخب هیات مدیره اتحادیه های صنفی درصورت درخواست آنان
   • ماده 17- رسيدگي به شكايات نسبت به نحوه برگزاري انتخابات اتحادیه های صنفی
   • ماده18 - چگونگی اسقاط شرایط اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی - نحوه رسیدگی به آن (تبصره)
   • ماده19- تعیین جایگزین برای عضو هیات اجرائی در انتخابات اتحادیه های صنفی
   • ماده20- تحویل و تحول اموال واسناد اتحادیه پس از اتمام عمر قانونی هیات مدیره وبازرس اتحادیه های صنفی
   • ماده21- ممنوعیت عضویت همزمان افرادصنفی درهیات مدیره دو یا چند اتحادیه صنفی
   • ماده22- تعداد افراد مورد نیاز برای برگزاری انتخابات برای انتخاب اعضای جایگزین درهیات مدیره اتحادیه های صنفی
   •  ماده23-  عضویت معتمدین صنفی در هیات اجرایی و کمیته تطبیق شرایط انتخابات اتحادیه های صنفی بعنوان نماینده اتاق درصورت عدم تشکیل اتاق در شهرستانهای جدید التاسیس
   • ماده 24- نحوه برخورد با قصور هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی
   • ماده25- تهیه فرم های موردنیاز برای برگزاری انتخابات وامکان رای گیری الکترونیکی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت
   • ماده 26- تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی(موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی)
  • گسترش
   آیین ­نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی
   • ماده 1- تعاریف
   • ماده 2- شرايط صدور و تمدید پروانه کسب و تبصره آن
   • ماده 3- استعلام های فردی و مکانی
   • ماده 4- متراژ مربوط به مشترکات از جمله تاسیسات و انبار واحدهای صنفی
   • ماده 5- در صورت ابطال یکی از پروانه­ های کسب صادره
   • ماده 6- نصب پلمب یا درج برگه پلمب
   • ماده 7- مباشرت و تبصره آن
   • ماده 8- مراحل صدور پروانه کسب و رسیدگی به شکایات
   • ماده 9- تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی
  • گسترش
   دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای
   • ماده 1- تعاريف
   • ماده 2- مدارک لازم برای جواز تاسیس و تبصره آن
   • ماده 3- مهلت صدور جواز تاسیس و تبصره آن
   • ماده 4- جواز تاسیس اشخاص حقوقی
   • ماده 5- اعتبار جواز تاسیس
   • ماده 6- شرایط صدور جواز تاسیس
   • ماده 7- تاریخ تصویب دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای
  • گسترش
   دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار
   • ماده 1- تعاريف
   • ماده2- شیوه برگزاری دوره
   • ماده 3- دوره هاي آموزشی
   • ماده 4- سرفصل دوره های آموزشی
   • ماده5 - انواع دوره ها و تبصره های آن
   • ماده 6 - شرايط مدرسين در برگزاري دوره هاي آموزشي و تبصره آن
   • ماده 7 – مدارك مورد نياز متقاضيان ثبت نام دوره
   • ماده 8- حداكثر زمان برگزاری كلاس
   • ماده 9- مكان برگزاري دوره هاي آموزشي
   • ماده 10- تعرفه شركت در كلاس
   • ماده 11- گواهينامه پايان دوره و تبصره های آن
   • ماده 12- نحوه ارزشيابي
   • ماده 13- تعداد ماده ها و تبصره های دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار
  • گسترش
   آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی ( موضوع ماده 13 ق.ن.ص)
   • ماده 1- تعاریف
   • ماده 2- نحوه صدور پروانه تخصصی
   • ماده 3- دوره های آموزشی
   • ماده 4- چگونگی برگزاری دوره های آموزشی
   • ماده 5- انواع مشاغل تخصصی و فنی
   • ماده 6- دوره های آموزشی تخصصی شغلی 
   • ماده 7- حذف و یا الحاق انواع مشاغل تخصصی و فنی
   • ماده 8- معافیت از دوره های نظری 
   • ماده 9- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آیین نامه شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها ( موضوع تبصره 4 ماده 21 ق.ن.ص)
   • ماده 1 – تعاریف
   • ماده 2- شیوه اداره واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها و تبصره آن
   • ماده 3- ضوابط خاص واحدهای صنفی مستقر دربخش ها وشهرها
   • ماده 4- عدم آمادگی ارائه خدمات صنفی در شهرها و بخش‏ ها
   • ماده 5- مراحل وشرايط صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی و تبصره های آن
   • ماده 6- اداره امور واحد های صنفی مستقر در بخش  مركزي
   • ماده 7 – برگزاری دوره های آموزشی
   • ماده 8- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آیین نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
   • ماده 1- تعاريف
   • ماده 2- شرايط انتخاب‏ كنندگان و تبصره آن
   • ماده 3- شرايط انتخاب شوندگان و تبصره آن
  • گسترش
   آیین نامه اجرائی شرح وظایف بازرس
   • ماده 1- شرح وظايف بازرس
   • ماده 2- الزامات بازرس درهنگام ايفاي وظايف
   • ماده 3- تکلیف هیات مدیره اتحادیه در اختيار قراردادن اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس
   • ماده 4- تکلیف هيات مديره اتحاديه در صورت تخلف بازرس
   • ماده 5- تامین كارشناس تخصصي درصورت نياز بازرس
   • ماده 6- تکلیف اتاق اصناف در صورت دريافت گزارش بازرس مبني بر وقوع تخلف توسط اعضاء هيات مديره اتحاديه
   • ماده 7- تکلیف اتاق اصناف در صورت استعفاء، فوت، عزل، بيماري بازرس
   • ماده 8- تکلیف اتاق اصناف در نظارت بر عملكرد بازرس و تبصره آن
   • ماده 9- تاریخ تصویب آیين نامه اجرائي شرح وظائف بازرس
  • گسترش
   آیین نامه تعطیل موقت واحدهای صنفی
   • ماده 1- تعاريف
   • ماده 2- تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت و تبصره های آن
   • ماده 3- طریقه ابلاغ اخطار پلمب و تبصره آن
   • ماده 4- تکلیف اتحادیه در مورد اخطاریه­ های موضوع این آیین­ نامه
   • ماده 5- رسيدگي به شكايات و تبصره آن
   • ماده 6- تکلیف اتحادیه درصورت عدم فعالیت واحدهای صنفی و تبصره آن
   • ماده 7- تاریخ تصویب آيين ‏نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي
  • گسترش
   آیین نامه اجرائی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی
   • ماده 1- تعاریف
   • ماده 2- تکلیف اتحادیه جهت تشکیل کمیسیون ها
   • ماده 3- ترکیب کمیسیون‌ها و چگونگی انتخاب و تبصره آن
   • ماده 4- طرز تشکیل جلسات کمیسیون
   • ماده 5- وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات
   • ماده 6- ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات
   • ماده 7- وظايف کمیسیون حل اختلاف رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی
   • ماده 8- ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف و تبصره آن
   • ماده 9- وظایف کمیسیون فنی
   • ماده 10- وظایف کمیسیون آموزش
   • ماده 11- وظايف کمیسیون بازرسي
   • ماده12-در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه
   • ماده 13- عدم امکان تشکیل کمیسیون‌ها به‏ طور مستقل
   • ماده 14- تکلیف اتحادیه درصورت استفعاء، فوت، عزل، حجر و یا غیبت هر عضو کمیسیون
   • ماده 15- بودجه هر کمیسیون و حق الزحمه اعضای آن 
   • ماده 16- تکلیف اتحادیه درباره گزارش عملکرد کمیسیون ها
   • ماده 17- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آیین نامه نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ایران 
   • ماده 1- تعاریف
   • ماده 2- انتخاب کنندگان
   • ماده 3- داوطلبان و شرایط آنها
   • ماده 4- انتخاب اعضای هیات رییسه اتاق ایران و تبصره آن
   • ماده 5- هیات اجرایی برگزاری انتخابات و تبصره آن
   • ماده 6- محل استقرار هيات اجرائي
   • ماده 7- فراخوان ثبت نام انتخابات و تبصره های آن
   • ماده 8- كميته بررسی صلاحیت داوطلبان و تبصره آن
   • ماده 9- وظیفه كميته بررسی صلاحیت داوطلبان و تبصره آن
   • ماده 10- برگزاری انتخابات و تبصره آن
   • ماده 11- وظايف هيات اجرايي در برگزاري انتخابات و تبصره آن
   • ماده 12 – نحوه شمارش آرا
   • ماده 13- زمان اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات و رسیدگی آن
   • ماده 14- در صورت عدم وصول و يا رد شكايت در موعد مقرر و تبصره آن
   • ماده 15- مدت زمان انجام انتخابات اعضاي هيات ریيسه و تبصره آن
   • ماده 16- مدت مسئوولیت اعضای هیات رییسه اتاق
   • ماده 17 – در صورت استعفا، فوت، عزل یا حَجر هر یک از اعضای هیات رییسه و تبصره آن
   • ماده 18- در صورت استعفای اکثریت اعضای هیات رییسه اتاق
   • ماده 19- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آیین نامه شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق
   • ماده 1 – تعاریف
   • ماده 2- طرز تشکیل جلسات و تبصره آن
   •  ماده 3- وظايف هيات رئیسه و تبصره آن
   • ماده 4- وظايف و اختیارات اعضاي هيات رئیسه و تبصره های آن
   • ماده 5- درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حَجر یا عزل هر نماینده
   • ماده 6- طرز تشکیل جلسات و تبصره های آن
   • ماده 7- وظیفه دبیرخانه در صورت مغایر بودن مصوبات و تصمیمات متخذه در اجلاس با قانون
   • ماده 8- وظايف و اختيارات اجلاس
   • ماده 9- تعداد اعضاي كميسيون‏‏ها و تبصره آن
   • ماده10- طرز تشکیل جلسات كميسيون­ها
   • ماده 11- وظايف و اختیارات كميسيون‏ها
   • ماده 12- تعداد کمیسیون های اتاق ایران و تبصره های آن
   • ماده13– مراحل رسیدگی به غيبت اعضا
   • ماده14- مراحل رسیدگی به استعفا اعضا
   • ماده15- میزان و نحوه دریافت منابع مالي اتاق ایران و تبصره آن
   • ماده 16- هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و حق ماموریت نمایندگان
   • ماده 17- وظیفه رئیس اتاق ایران به جهت استفاده از افراد متخصص 
   • ماده 18- تشکیلات اداری اتاق ایران و تبصره آن
   • ماده 19- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران
   • ماده 1- منابع مالی اتاق ایران
   • ماده 2- سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها و تبصره آن
   • ماده 3- وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فنی وآموزشی غيرموظف و تبصره های آن
   • ماده 4- کمکهای داوطلبانه و بلاعوض و تبصره های آن
   • ماده 5- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات
   • ماده 6- درآمد موضوع تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی
   • ماده 7- وظیفه اتاق ایران جهت رسیدگی و تصویب بودجه سالانه
   • ماده 8- وظیفه اتاق ایران جهت رسیدگی به تراز مالی
   • ماده 9- وظیفه اتاق ایران جهت امور پژوهشی، علمی و کارگاه‏ها و یا دوره‏های آموزشی
   • ماده 10- وظیفه اتاق ایران به ‏منظور ایجاد سامانه واریز و دریافت همزمان وجوه
   • ماده 11- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آیین نامه وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد
   • ماده 1- تعاریف
   • ماده 2- تکلیف اتاق اصناف در قبال صورت اموال و دارایـی، اسناد و مدارک‌ اتحادیه­ ها
   • ماده 3- نحوه تقسیم اموال و دارایی­ های اتحادیه
   • ماده 4- در صورت عدم امکان تقسیم اموال
   • ماده 5- در صورتی­که دیون اتحادیه از موجودی نقدی بیشتر باشد
   • ماده 6- کارکنان اتحاديه
   • ماده 7- تصمیمات کمیته
   • ماده 8- حق عضویت اعضای اتحادیه­ های جدید
   • ماده 9- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آیین نامه تشکیلات اداری و امورمالی و نحوه اداره دبیرخانه هیأت عالی نظارت
   • ماده 1 -تعاریف
   • ماده 2- تشکیلات اداری و تبصره آن
   • ماده 3- تشكيلات دبيرخانه
   • ماده 4- بکارگیری افراد متخصص
   • ماده 5- امور مالی و تبصره های آن
   • ماده 6- وظايف و اختيارات دبيرخانه
   • ماده 7- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آیین نامه اجرائی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج 
   • ماده 1- تعاریف
   • ماده 2- دریافت مبلغی مازاد بر قیمت نقدی آن کالا و تبصره آن
   • ماده3- فروش اقسـاطی
   • ماده 4- واریز تمام یا بخشـی از بدهـی قبـل از سررسیـد مقـرر
   • ماده 5- مـدارک لازم جهت فروش فوق العاده و حراج
   • ماده 6- صدور مجوز فروش فوق العـاده و حــراج و تبصره های آن
   • ماده 7- تکلیف متقاضیان پس از دریافت مجوز
   • ماده 8- جرائم اقدام به فروش فـوق العـاده یا حـراج بدون رعایت مقررات این آیین نامـه
   • ماده 9- نظارت بر نحوه فروش فوق العاده و حراج 
   • ماده 10- نظارت برحسن اجرای این آیین نامه
   • ماده 11- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی، بازرس و هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها
   • ماده1- تعاریف
   • ماده2– حق الزحمه و تبصره های آن
   • ماده3- مرجع تصویب حق الزحمه
   • ماده4 – موارد موثر حق الزحمه و تبصره های آن
   • ماده 5- حق الزحمه هیات مدیره و تبصره آن
   • ماده6- حق الزحمه بازرس
   • ماده 7- حق الزحمه هیات رئیسه و تبصره آن
   • ماده 8- اعضای هیات مدیره و هیات رییسه مشمول قانون تامین اجتماعی 
   • ماده 9- عدم دریافت پاداش و اضافه کاری اعضای هیات رییسه، هیات مدیره و بازرس
   • ماده 10- حداکثر مرخصی استحقاقی در سال برای اعضای هیات رئیسه، هیات مدیره و بازرس
   • ماده11- حق الزحمه اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری
   • ماده 12- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آیین نامه  نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران
   • ماده ۱ـ تعاریف
   • ماده 2-نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها در اجرای تبصره (1) ماده (17) قانون و تبصره آن
   • ماده3– نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ­ها درخصوص تعطیل وپلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و تبصره های آن
   • ماده 4– تکلیف ناجا درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی مذکور از سوی اتحادیه
   • ماده 5- نحوه همکاری ناجا با اتحادیه­ ها درخصوص تعطیل موقت واحدهای صنفی متخلف
   • ماده 6- تکلیف ناجا در مورد تأمین مأمور
   • ماده 7- فک پلمب واحد صنفی با اعلام اتحادیه و توسط ناجا و تبصره آن
   • ماده 8- تکلیف ناجا و دبیرخانه در تسهیل فرایند همکاری
   • ماده 9- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آیین نامه نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی
   •  ماده 1 – تعاریف
   • ماده 2 – اهداف
   • ماده 3- اعضای کارگروه نظارت بر حسن اجرای این آیین­ نامه و تبصره آن
   • ماده 4- تکلیف کارگروه بر تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرف، مکان­های قابل واگذاری
   • ماده 5- صنوف مجاز برای استفاده از امکانات روز بازارهای پیش­ بینی شده 
   • ماده6- چگونگی قیمت گذاری کالاها
   • ماده 7- تاریخ تصویب آیين نامه
  • گسترش
   آیین نامه اجرائی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی
   • ماده1-تعاریف
   • ماده 2- تکلیف دبیرخانه در مورد امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی
   • ماده 3- مراحل صدور پروانه كسب و کار مجازی و تبصره آن
   • ماده 4- مدارک لازم برای صدور پروانه کسب و کار مجازی و تبصره آن
   • ماده 5- عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن و تبصره های آن
   • ماده 6- هرگونه تغییر در فرایند کسب و کار مجازی
   • ماده7- مراحل صدور پروانه كسب بازاریابی شبکه ای و تبصره آن
   • ماده 8- مدارک لازم برای صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای و تبصره آن
   • ماده9-طرح سوددهی
   • ماده10- ضوابط شرکت بازاریابی شبکه‌ای و تبصره های آن
   • ماده 11- مدارک لازم جهت تاسیس شعب
   • ماده12- تکلیف شرکت­ بازاریابی شبکه‏ ای در صورت انحلال و تبصره های آن
   • ماده 13- عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن
   • ماده 14- اعتراض جهت تعطیلی واحد صنفی
   • ماده 15- اعضای کمیته نظارت برعملکرد شرکت­های بازاریابی شبکه­ای و کسب و کارهای مجازی
   • ماده 16- وظایف و اختیارات کمیته نظارت و تبصره های آن
   • ماده 17- مراحل رسیدگی به تخلفات و تبصره آن
   • ماده 18- لازم‌الاجرا بودن احکام این آیین‌نامه
   • ماده 19 –درصورت بروز تخلفات گسترده
   • ماده 20- تکلیف کلیه دستگاه­هاي طرف استعلام موضوع این آیین­نامه در مورد اعلام نظر قطعی
   • ماده21- رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب
   • ماده22- شرايط تمديد پروانه کسب و کار مجازی و شرکت بازاریابی شبکه­ ای
   • ماده23- در صورت لغو نماد اعتماد الکترونیکی یا ابطال پروانه کسب
   • ماده 24- تکلیف شرکت­های بازاریابی شبکه‌ای در مورد تطبیق با این آیین‌نامه
   • ماده25- لغو آیین نامه قبلی
  • گسترش
   آیین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور
   • ماده 1- تعاریف و تبصره های آن
   • ماده 2- تنها راه به رسمیت شناخته شدن اتحادیه
   • ماده 3- نحوه تشکیل اتحادیه های صنفی در مناطق آزاد
   • ماده 4- تکلیف اتحادیه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه در منطقه تشکیل شده اند
   • ماده 5 - اعضای هیات اجرایی برگزاری انتخابات
   • ماده 6- ترکیب اعضای اتحادیه و تبصره های آن
   • ماده 7- تکلیف رییس کمیسیون نظارت نسبت به تشکیل کمیته موضوع تبصره (1) ماده (22) مکرر قانون
   • ماده 8– وظایف و اختیارات اتحادیه ها و تبصره های آن
   • ماده 9– منابع مالی هر اتحادیه
   • ماده 10-  تنها راه به رسمیت شناخته شدن اتاق اصناف
   • ماده 11- اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف
   • ماده 12- حق الزحمه و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها
   • ماده 13- وظایف و اختیارات اتاق اصناف و تبصره های آن
   • ماده 14- منابع مالی اتاق اصناف
   • ماده 15- تکلیف سازمان پس از برگزاری انتخابات تشکل های صنفی
   • ماده 16- تکلیف صدور پروانه کسب در مناطق آزاد تا زمان تشکیل اتحادیه
   • ماده 17- تکلیف مدیر عامل سازمان جهت تشکیل کمیسیون نظارت در مناطق آزاد و تبصره آن
   • ماده 18- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و تبصره های آن
   • ماده 19- تکلیف سازمان های مناطق آزاد در مورد آمار و اطلاعات واحدهای صنفی مستقر در محدوده خود
   • ماده 20- تعداد نمایندگان کلیه اتاق های اصناف مناطق آزاد در اتاق اصناف ایران
   • ماده21-نظارت بر عملکرد کمیسیون های
   • ماده22- مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده باشد
   • ماده 23- تاریخ تصویب آیين نامه
  • گسترش
   آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدیدپروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری
   • ماده 1- تعاریف
   • ماده 2- اشخاص مشمول این آیین نامه و تبصره های آن
   • ماده 3- شرايط صدور و تمدید پروانه کسب و تبصره آن
   • ماده 4- ضوابط و استاندارد های فنی جهت اخذ مجوز فعالیت یا پروانه
   • ماده5- تکلیف مرجع صدور پروانه کسب
   • ماده 6- نظارت بر واحدهای صنفی طبق قوانین جاری و تبصره های آن
   • ماده 7- شرایط رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب
   • ماده8- تفاهم نامه دبیرخانه هیات عالی نظارت با مراجع صدور مجوز پروانه جهت تسهیل در صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه
   • ماده 9- تاریخ تصویب آیين نامه 
  • گسترش
   دستورالعمل چگونگی به کارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها
   • ماده۱ـ ساختار سازمانی
   • ماده 2- کمیته تطبیق شرایط پرسنل و تبصره آن
   • ماده 3- رفع کمبود پرسنل
   • ماده 4- نداشتن شرایط احراز پست های سازمانی برخی از پرسنل
   • ماده 5- تعدیل و جذب پرسنل
   • ماده6- تعداد پرسنل خدماتی و پشتیبانی
   • ماده7- جذب پرسنل جدید زیر نظر کمیته موضوع تبصره ماده (2) 
   • ماده 8-  مدت زمان بکارگیری پرسنل جدید به صورت آزمایشی
   • ماده 9- میزان حقوق و مزایا و سایر امور مربوطه
   • ماده10- بکارگیری کارکنان بازنشسته دستگاه های دولتی و یا نهادهای عمومی
   • ماده 11- مدت زمان آموزش های مهارتی کارکنان اتاق در پست های جدید
   • ماده 12- تقویت بنیه کارشناسی و توانمندی کمیسیون های تخصصی
   • ماده 13- تکلیف اتاق جهت نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل
   • ماده 14- تاریخ تصویب دستورالعمل
  • گسترش
   دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی
   • ماده۱ـ تعاریف
   • ماده 2- تکلیف اتاق جهت تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل
   • ماده 3- تکلیف کمیسیون نظارت جهت طرح برنامه های سیاحتی، زیارتی و انتظامی پرسنل و تبصره آن
   • ماده 4- تکلیف کمیسیون نظارت جهت تعیین شیفت کاری جهت واحدهای صنفی
   • ماده 5- تکلیف اتاق جهت درج ساعت کار و ایام تعطیل در روزنامه های کثیرالانتشار
   • ماده 6- تکلیف واحدهای صنفی جهت درج اطلاعیه ساعت کار خود
   • ماده 7- زمان تعیین شده جهت گزارش اتحادیه ها برای اجرای درست ساعات کار و تبصره آن
   • ماده 8- تاریخ تصویب دستورالعمل
  • گسترش
   دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور
   • ماده 1-  تعاریف
   • ماده 2- وظایف مرجع صدور پروانه كسب و تبصره آن
   • ماده 3- نحوه نظارت اتاق های اصناف بر صدور پروانه کسب و تبصره آن
   • ماده 4- برگزاری دوره‏های آموزشی نحوه صدور پروانه کسب
   • ماده 5- بازرسی بر عملکرد هر مرجع صدور پروانه کسب در سطح شهرستان
   • ماده 6- تصویب ضوابط خاص داخلی اتحادیه و تبصره آن
   • ماده7-  نحوه نظارت دبيرخانه هيات عالي نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب
   • ماده 8- درصورت اطلاع از وجود نقص مدارك و یا اسقاط شرایط پروانه كسب صادره و تبصره های آن
   •  ماده 9- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل
   • ماده 10- زمان تصویب این دستورالعمل
  • گسترش
   دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن ها
   • ماده 1- تعاریف
   • ماده 2- هماهنگی بین كميسيون هاي نظارت،اتحادیه ها و اتاق ها و نظارت بر عملکرد آنها
   • ماده 3- تکلیف رییس کمیسیون جهت سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی هرچه بهتر بین کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی
   • ماده 4- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت رییس کمیسیون نظارت مرکز استان براساس ماده (50) قانون
   • ماده5- نحوه نظارت بر مصوبات کمیسیون های نظارت و تصمیمات اتاق ها و تبصره های آن
   • ماده 6- تخلفات و نحوه رسيدگي و تبصره آن
   • ماده7- مراحل رسيدگي به تخلفات و تبصره های آن
   • ماده 8– نحوه ابلاغ تفهیم اتهام و آرا صادره و تبصره آن
   • ماده 9– تنبیه ها
   • ماده10- نحوه اعمال تنبیه ها و تبصره آن
   • ماده 11- در صورت مشاهده موارد تخلف مندرج در اين دستورالعمل
   • ماده 12- مدت زمان تعلیق حضور متهم
   • ماده 13- عدم تشخیص مجازات عزل فرد یا افراد را متناسب با فعل ارتکابی توسط دبیرخانه 
   • ماده 14- تنبیه تخلف اعضاي هيات ریيسه اتاق ایران یا هیات مدیره اتحادیه کشوری 
   • ماده15- مشخصات برگه ابلاغ رای
   • ماده 16- نحوه رسیدگی به پیشنهاد عزل
   • ماده17- تکلیف هيأت عالی نظارت نسبت به تنبیه های مقرر در ماده (9) این دستورالعمل
   • ماده 18- زمان تعیین شده برای ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعات مربوط به آرا صادره موضوع اين دستورالعمل
   • ماده 19-گزارش اتاق ایران درخصوص سوء عملکرد اتاق‏های کشور
   • ماده 20- در صورت بروز اختلاف در اجرای قانون و مقررات بین کمیسیون‏های نظارت و اتاق‏ها
   • ماده 21- لغو دستورالعمل قبلی
 • ایجاداتحادیه9540706
 • گسترش
  سایر مقررات
  • بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه
  • خرید تجهیزات برگزاری انتخابات الکترونیک تشکلهای صنفی
 • ضوابط صنفی اتحادیه ها
کد امنیتی:
تصویر امنیتی
نمایش کد های دیگرنمایش کد های دیگر
جستجو
پاک کردن