وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

 
اطلاعات نوع پروانه کسب انتخاب رسته شغلی تایید ضوابط عمومی و اختصاصی اطلاعات فردی و صنفی مباشر پیش نمایش مدارک پایان
 
متقاضی باید دارای 18 سال تمام باشد به عبارت دیگر تنها متولدین 1379/04/04 و قبل از آن مجاز به ثبت نام هستند
اطلاعات پروانه کسب
*
v
*
v
*
v
*
v
ادامه