وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

اطلاعیه مهم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

پیرو بخشنامه مرکزاصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظا رت در خصوص ممنوعیت عضویت همزمان درشوراهای اسلامی شهر و روستا وهیات رئیسه سازمانهای صنفی بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطبان میرساند ثبت نام متقاضیان عضویت در هیات رئیسه اتاق های اصناف در حال حاضر بلامانع است. بدیهی است تا قبل از روز برگزاری انتخابات تکلیف نهایی موضوع مشخص خواهدشد.
پیرو بخشنامه مرکزاصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظا رت در خصوص ممنوعیت عضویت همزمان درشوراهای اسلامی شهر و روستا وهیات رئیسه سازمانهای صنفی بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطبان میرساند ثبت نام متقاضیان عضویت در هیات رئیسه اتاق های اصناف در حال حاضر بلامانع است.بدیهی است تا قبل از روز برگزاری انتخابات تکلیف نهایی موضوع مشخص خواهد شد.

دبیر هیات عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشور