وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف پزندگان شهرستان کرج –استان البرز برگزار شد

انتخابات الکترونیکی اتحادیه صنف پزندگان کرج ،روز یک شنبه 97/02/23 با حضور اعضای تحت پوشش وهیات اجرایی انتخابات و تعداد 314 نفر از مجموع 574 نفر از اعضای صنفی برگزار شد.

طی این دوره از انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف پزندگان کرج آقایان رضا سلطان محمدی با239راى به عنوان رئیس، یوسف اکبری با 230رأى به عنوان نائب رئیس اول ،حسین نریمانی با 215رای نائب رئیس دوم ،هوشنگ مدیرروستا با 191راى به عنوان دبير،حسین حسنخانی با 187راى خزانه دار انتخاب شدند .

همچنین در انتخابات بازرسی حمیدرضا طهوری با 256 رای به عنوان بازرس اصلی این اتحادیه صنفی انتخاب شد