وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

فراخوان دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار-تمدید گردید.

دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان¬های صنفی کشور، در نظر دارد با همکاری اتاق اصناف ایران برای اجرای هماهنگ دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره¬های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده 14 آئین¬نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی)، جهت بسترسازی فضای آموزش مجازی در سامانه ایرانیان اصناف از میان طرح¬های ارسالی از سوی شرکت¬های انفورماتیک و برنامه¬نویسی، که حداقل حائز شرایط زیر باشند، یکی از طرح¬ها را جهت اجرا برگزیند.

فراخوان دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار

**********

دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان­های صنفی کشور، در نظر دارد با همکاری اتاق اصناف ایران برای اجرای هماهنگ دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره­های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده 14 آئین­نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی)، جهت بسترسازی فضای آموزش مجازی در سامانه ایرانیان اصناف از میان
طرح­های ارسالی از سوی شرکت­های انفورماتیک و برنامه­نویسی، که حداقل حائز شرایط زیر باشند، یکی از طرح­ها را جهت اجرا برگزیند.

شرایط طرح­های پیشنهادی:

-سهولت کار با سامانه و عدم پیچیدگی نرم­افزاری؛

-تبیین کیفیت بکارگیری اساتید دوره­های مندرج در دستورالعمل فوق؛

-نحوه دسترسی اتاق­های اصناف و اتحادیه­های صنفی جهت اجرای برنامه­های آموزشی مستقل؛

-برآورد هزینه­های هر متقاضی جهت شرکت در هر آزمون و صدور گواهی پایان دوره و ارسال آن؛

-کیفیت پشتیبانی فنی از سامانه؛

-سایر امکانات و ابزارهایی که سبب امتیاز این طرح از سایر طرح­های مشابه خواهدبود.

-داشتن دفتر کار در تهران

*ضروری است همراه با ارائه طرح پیشنهادی، سوابق اجرایی شرکت نیز به این دبیرخانه به نشانی خیابان شهید سپهبد قرنی نبش خیابان کلانتری ساختمان شهید علیدادی پلاک 56 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و پست الکترونیکی سایت به نشانی  manager@gatc.ir ارسال گردد.

مهلت ارسال پیشنهادات و نسخه اولیه طرح:97/4/22