وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

ثبت درخواست پروانه های کسب ایثارگری، از طریق سامانه پیشخوان

به اطلاع می رساند: بر اساس نامه شماره 60/110004 مورخ 1397/04/31 دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، از امروز مورخ 1397/05/01 ثبت درخواست پروانه های کسب ایثارگری، از طریق سامانه پیشخوان مجوزهای کشور به نشانی www.g4b.ir انجام خواهد گرفت.
به اطلاع  می رساند:
بر اساس نامه شماره 60/110004 مورخ 1397/04/31 دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، از مورخ 1397/05/01 ثبت درخواست پروانه های کسب ایثارگری، از طریق سامانه پیشخوان مجوزهای کشور به نشانی www.g4b.ir انجام خواهد گرفت.