وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

احیای کارگروه شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب

در اجرای تکالیف ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بمنظور هماهنگی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای «طرح شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب »احیای کارگروه موضوع آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در سطح ملّی، استانی و شهرستانی با ترکیب ذیل ازسوی رئیس هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به وزاری کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد.
✳در اجرای تکالیف ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بمنظور هماهنگی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای «طرح شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب »احیای کارگروه موضوع آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در سطح ملّی، استانی و شهرستانی با ترکیب ذیل ازسوی رئیس هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به وزاری کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد.
*ترکیب اعضای کارگروه ملی:
الف- معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت(رییس)
ب – معاون ذی¬ربط وزارت کشور
ج – معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
د- شهردار تهران
هـ- رییس سازمان امور مالیاتی
و- رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ز- رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت (دبیر)
ح- رییس اتاق اصناف ایران

*ترکیب اعضای کارگروه استانی:
الف- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (رییس)
ب- رییس اتاق اصناف مرکز استان
ج- نماینده تام الاختیار استانداری
د- رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی منطقه انتظامی استان
هـ- مدیر کل امور مالیاتی استان
و- شهردار مرکز استان
ز- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

*ترکیب اعضای کارگروه شهرستانی:
الف-رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان (رییس)
ب- رییس اتاق اصناف شهرستان
ج- نماینده تام‌الاختیار فرمانداری
د- رییس اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی
هـ- رییس اداره امور مالیاتی شهرستان
و- شهردار مرکز شهرستان
ز- رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان