وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

برگزاری انتخابات نمایندگان استان در اتاق اصناف ایران

انتخابات نمایندگان اتاق های اصناف استان در اتاق اصناف ایران در روز دوشنبه مورخ 29/05/97 همزمان با سراسر کشور در استان برگزارگردید ونمایندگان استان مشخص شدند.

         در اجرای دستورالعمل ماده 42 قانون نظام صنفی،  انتخابات نمایندگان اتاق های اصناف استان در اتاق اصناف ایران در روز دوشنبه مورخ 97/05/29 همزمان باسراسر کشور در استان خراسان جنوبی با حضور اعضای هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستانهای تابعه ی استان برگزارگردید.

 در انتخابات مذکور آقای علیرضا اربابی بعنوان نماینده ی اصناف استان از بین داوطلبان حائز بیشترین آراء گردیده و بعنوان نماینده استان در اتاق اصناف ایران انتخاب گردید.

 ضمناً بر اساس دستورالعمل مذکور، رئیس اتاق اصناف مرکز استان (آقای رضا علیزاده بیرجندی) بعنوان دیگر نماینده ی استان در اتاق اصناف ایران عضو خواهند بود.