وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

اولین انتخابات الکترونیکی اتحادیه های صنفی شهرستان ازنا، برای اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان لوا

این انتخابات روز یکشنبه مورخ 4 شهریور 97 برگزار شد

در این انتخابات که با مشارکت 2/40 % اعضاء و باحضور130 نفرازمجموع323 نفرحائزین شرایط رأی گیری، از ساعت 11 لغایت 13 به صورت الکترونیکی وآنلاین برگزار شد، نتایج آراء بشرح زیر مشحص گردید.

منتخبین اعضای هیأت مدیره ازبین10 نفرکاندیدای ثبت نام شده به ترتیب آرای مأخوذه :

1-آقای مجید ازنایی باکسب107رأی به عنوان رئیس. 2-آقای ایرج رضائی باکسب 46رأی به قید قرعه به عنوان نایب رئیس اول.

3- آقای شاهین بیات باکسب 46 رأی به قید قرعه به عنوان نایب رئیس دوم.

4- آقای مهدی اسدی باکسب35رأی به عنوان دبیر.

5-آقای هوشنگ عبدالوند باکسب30رأی به عنوان خزانه دار.

6- آقای موسی جان بزرگی باکسب29رأی به عنوان عضو علی البدل اول.

7- آقای حسین شیخی باکسب21رأی به عنوان عضو علی البدل دوم.

و بازرسین منتخب ازبین3 نفرکاندیدای ثبت نام شده به ترتیب آرای مأخوذه :

1-آقای منصور مرزبان باکسب44 رأی به عنوان بازرس اصلی

2-آقای حمزه ذلقی باکسب41رأی به عنوان بازرس علی البدل اتحادیه انتخاب شدند.