وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

ضوابط و مقررات

ضوابط و مقررات صدور گواهی نمایندگی رسمی / توزیع کننده

دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران ( جدید )

دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران (  دستور العمل جدید 1395/06/17)

دستورالعمل نحوه صدورگواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران (نسخه انگلیسی )

دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران (نسخه انگلیسی )

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی پوشاک

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی فعالیت نمایندگی رسمی پوشاک

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی/ توزیع کننده لاستیک

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی فعالیت نمایندگی رسمی/ توزیع کننده لاستیک

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی / توزیع کننده خودرو

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی فعالیت نمایندگی رسمی / توزیع کننده خودرو

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی / توزیع کننده کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی فعالیت نمایندگی رسمی / توزیع کننده کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام


سایر قوانین و مقررات مرتبط

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

اصلاحیه آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

دستورالعمل اجرائی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک

فرم شماره 1 – خلاصه اطلاعات

نمایندگی رسمی / توزیع کننده شرکت های خارجی در کشور

فرم شماره 2 - تعهدنامه شرکت ایرانی

نمایندگی رسمی/توزیع کننده شرکت های خارجی در کشور - کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام

نمایندگی رسمی/توزیع کننده شرکت های خارجی در کشور - خودرو

نمایندگی رسمی شرکت های خارجی در کشور- پوشاک

فرم شماره 3 - تعهد نامه شرکت های خارجی - Letter Of Commitment

نمایندگی لاستیک

نمایندگی خودرو

نمایندگی کالاهای الکترونیکی و ارتباطی

نمایندگی کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام

نسخه فارسی فرم شماره (3) تعهدنامه شرکت های خارجی