وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

دستورالعمل های اجرائی

دستورالعمل های اجرائی

üدستورالعمل نحوه صدور جواز تأسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای ( موضوع تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 12 ق.ن.ص)

ضوابط خاص داخلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای برای صدور پروانه کسب

üدستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار ( موضوع ماده 14 آیین نامه اجرائی ماده 12 ق.ن.ص)

üدستورالعمل چگونگی به کار گیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها ( موضوع آیین نامه ماده 36 ق.ن.ص)

üدستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ( موضوع تبصره بند م ماده 37 ق.ن.ص)

üدستورالعمل اجرائی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران ( موضع ماده 42 ق.ن.ص) 

üدستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آن ها ( موضوع بندهای ش ماده 37 و 6 ماده 45 ق.ن.ص)

üدستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور ( موضوع بند د ماده 55 ق.ن.ص)

üدستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن ها ( موضوع بند ه ماده 55 ق.ن.ص)

üاساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده 21 ق.ن.ص)